Polityka jakości
Chcemy być wiarygodnym i przyszłościowym partnerem dla naszych Klientów i otoczenia.
Przedmiotem naszej działalności jest dostarczanie usług w zakresie transportu i spedycji na najwyższym poziomie wraz ze skuteczną i oczekiwaną przez Klienta obsługą, w warunkach zapewniających ochronę środowiska.

Naszymi celami jakości są

  • pełna identyfikacja potrzeb i oczekiwań naszych Klientów
  • dostarczanie usług spedycji i transportu spełniających wyspecyfikowane wymagania Klienta - a nawet je przewyższające
  • dobór dostawców zapewniających realizację usługi zgodnie z wymaganiami naszych Klientów
  • realizacja usług zgodnie z procedurami i specyfikacjami
  • ciągłe doskonalenie naszych procesów dla uzyskania najwyższej wartości dodanej przez Klienta i Firmę
  • ciągły wzrost kompetencji pracowników i świadomości odnoszącej się do jakości realizowanych przez nich działań

Zarząd zobowiązuje się do

  • zabezpieczenia środków na realizację wyznaczonych celów
  • uznanie Polityki Jakości za podstawowy element strategii firmy
  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością
  • kształtowanie przekonania, iż odpowiedzialność za Jakość spoczywa na każdym z pracowników.

ISO 9001
Uznaliśmy, że udokumentowanie przyjętych rozwiązań jako procedur i instrukcji, poprawi komunikację oraz działanie firmy czym zapewni realizację usługi na odpowiednim poziomie. Podjęliśmy zatem decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z międzynarodową normą ISO:9001 i 16 lipca 2013 r. uzyskaliśmy pozytywny wynik audytu certyfikacyjnego, który potwierdził nasze dobre przygotowanie i dopełnił proces certyfikacji w zakresie:
"Usługi spedycyjne i transportowe, w tym transport materiałów radioaktywnych"